Temadag om Danmarks Havstrategi

I 2008 blev EU's Havstrategidirektiv vedtaget, og i 2010 blev det implementeret i dansk lovgivning med vedtagelsen af Lov om Havstrategi.

Ifølge Havstrategiloven skal der udarbejdes basisanalyser, miljømål og et overvågningsprogram, og til sidst indsatsprogrammer. Havstrategidirektivet indfører en række nye begreber til at karakterisere og forvalte de marine områder, bl. a. deskriptorer.

Dem er der 11 af, og hver deskriptor har et sæt kriterier der dels skal anvendes til at beskrive miljømålene med, og dels skal være opfyldt for at havområdet kan påstås at have "god miljøtilstand".

Som noget nyt indføres begreberne "kumulative effekter" og "økosystembaseret tilgang til forvaltningen af marine aktiviteter".

Men - er dette system overhovedet operativt?
Hvilke muligheder for indgreb mod truslerne giver direktivet medlemslandene?
Kan medlemslandene undlade fokus på nogle af deskriptorerne?
Hvordan er deskriptorerne gjort generelt anvendelige fra Østersøen til Middelhavet?
Hvad siger EU Kommissionen til Danmarks indsats?
Hvordan er de socioøkonomiske konsekvenser af direktivet, og hvordan tackles de?
Og vil vi overhovedet kunne se og måle forbedringer i den marine biodiversitet i den danske havmiljø - og hvornår?

Alle disse spørgsmål vil temadagen søge at besvare ved hjælp af de organisationer og myndighedspersoner der har fingrene i vandet. Formålet med temadagen er, at give alle, der arbejder med eller interesserer sig for marin forvaltning, lejlighed til at blive ført ind i Havstrategiens krinkelkroge, og give dem mulighed for at stille spørgsmål til de førende eksperter på området.

Temadagen henvender sig derfor til både myndighedspersoner, der i bred forstand arbejder med havet, til forskere, der vil skulle levere faglige input til strategien, til brugere af de danske farvande, og til studerende.

Tilmelding og betaling: Bindende tilmelding på www.dsfmb.dk/tilmelding senest d. 17/10

Pris: Medlemmer: 575,- Ikke-medlemmer: 750,- Studerende: 210,- (Max. 10 pladser, derefter venteliste

Arrangør Dansk Selskab for Marinbiologi
Dato 26-10-2017
Klokken 10:00
Sted Rambøll, Hannemanns Alle’ 53, 2300 København S
Tid Torsdag d. 26. oktober 2017 kl. 10.00-17.00
Pris 750 kr for ikke-medlemmer

Andre arrangementer